Ogólne zasady udzielania licencji

Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych HGA MEDIA Sp. Z o.o.
Informacja dla konsumentów.

Ze względu na specyfikę usługi polegającej na udzieleniu licencji, nie jest ona kierowana do konsumentów (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Niniejszy Regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami. Jeżeli jednak osoby fizyczne zainteresowane są nabyciem licencji jako konsumenci, proszone są o kontakt z działem sprzedaży HGA MEDIA sp. Z o.o. (pocztą elektroniczną na adres reklama@pikio.pl) lub pisemnie na adres HGA MEDIA Sp. Z o.o. ul. Rumiana 3C 02-956 Warszawa) w celu zawarcia indywidualnej umowy licencyjnej.

I.Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
1. Regulamin – niniejsze „Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych HGA MEDIA Sp.zo.o
2. HGA MEDIA Sp. Z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rumiana 3c, 02-956 Warszawa, NIP 9512398358, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS576927, kapitał zakładowy w wysokości: 5 001,00złotych wpłacony w całości, wydawca serwisu pikio.pl, lelum.pl, merdacz.pl, serwis newsweb.pl
3. serwis pikio.pl – serwis internetowy prowadzony przez HGA MEDIA MEDIA pod aktualnym adresem URL https://www.pikio.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;
4. Serwis lelum.pl- serwis internetowy prowadzony przez HGA MEDIA MEDIA pod aktualnym adresem URL https://www.lelum.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;
5. Serwis merdacz.pl- serwis internetowy prowadzony przez HGA MEDIA MEDIA pod aktualnym adresem URL http://www.merdacz.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;

6. Materiały Redakcyjne – artykuły, zdjęcia, grafiki, materiały video pochodzące z: serwisówpikio.pl, lelum.pl, merdacz.pl, newsweb.pl, artykuły, zdjęcia, grafiki pochodzące z Fanpage wymienionych serwisów, w stosunku do których przysługują HGA MEDIA sp. z o.o. wszelkie prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji na warunkach określonych w Regulaminie;
7. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na zasadach określonych w Regulaminie; Licencjobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie jest konsument; 11. Zamówienie licencyjne – dokument stanowiący potwierdzenie nabycia licencji przez 2 Licencjobiorcę. Zamówienie określa co najmniej: cel lub sposób wykorzystania, okres licencji, a nadto inne elementy wymagane przez przepisy prawa. Wzór zamówienia licencyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
8. Opłata licencyjna – przygotowana przez Licencjodawcę wycena kosztu licencji oparta w szczególności o długość tekstu, liczbę pól eksploatacji, nakład), średnią miesięczna liczbę wizyt (w przypadku zamieszczenia na stronach internetowych);
9. „Ustawa” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

II. Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych.
2. Materiały Redakcyjne podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
3. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Materiałów Redakcyjnych. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa dopuszczającym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku.
4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiale Redakcyjnym, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułu lub śródtytułów.
6. Korzystając z Materiału Redakcyjnego Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczania źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z informacją przekazaną przez HGA MEDIA MEDIA sp. Z o.o.

III. Postanowienia dotyczące poszczególnych rodzajów licencji

1. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych uprawniony jest do:
a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
b) wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego,
c) publicznego udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie prze siebie wybranym.
2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci Intranet, uprawniony jest do:
a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
b) wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego,
c) udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji w zamkniętej wewnętrznej sieci Intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.
3. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego innej 3 publikacji wydawanej w formie drukowanej, uprawniony jest do:
a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
b) wytworzenia egzemplarzy Materiału Redakcyjnego techniką drukarską,
c) jednorazowego (chyba że strony inaczej uzgodnią) wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego.
4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, uprawniony jest do:
a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
b) udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji. osobom zatrudnionym u Licencjobiorcy, wyłącznie w celu określonym w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust.
5. Uprawnienia Licencjobiorcy nabywającego licencję na wykorzystanie Materiału Redakcyjnego w formie video ustalane będą każdorazowo odrębnie.

IV. Procedura udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych

1. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem wymaga nabycia licencji oraz wniesienia opłaty licencyjnej.
2. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła HGA MEDIA MEDIA zapytanie, w którym określa co najmniej cel lub sposób wykorzystania, przewidywaną liczbę odbiorców, okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania.
3. HGA MEDIA MEDIA Sp. Z o. udzieli odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na wskazany adres e-mail w ciągu 48 godzin, chyba, że HGA MEDIA MEDIA sp. Z o.ootrzyma zapytanie w dniu wolnym od pracy, wówczas odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym.
4. HGA MEDIA MEDIA sp. Z o.o zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, kiedy autor Materiału Redakcyjnego lub z jego upoważnienia HGA MEDIA MEDIA sp. Z o.o, wykonując autorskie prawo osobiste w postaci nadzoru nad sposobem korzystania z Materiału Redakcyjnego podejmie w danym przypadku decyzję o nieudzielaniu licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego.
5. Po ustaleniu wysokości Opłaty licencyjnej i zaakceptowaniu jej przez Licencjobiorcę, Licencjodawca prześle do Licencjobiorcy zamówienie licencyjne, które zostanie przygotowane w oparciu o przesłane przez Licencjobiorcę dane.
6. Udzielenie licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego następuje na podstawie Zamówienia licencyjnego, podpisanego przez Licencjobiorcę i Licencjodawcę.

V. Dostępność Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem HGA MEDIA MEDIA sp. Z o.o wskazanym w punkcie I. 2 w formie drukowanej.

Ogólne zasady udzielania licencji na materiały redakcyjne HGA Media sp. zo.o

Korzystanie z materiałów redakcyjnych HGA Media sp. z o.o bądź dokonywanie ich opracowań wymaga uzyskania zgody HGA Media sp. z o.o oraz nabycia licencji.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty wykupienia licencji, która m.in. daje możliwość:

– publikacji na stronach internetowych,

– publikacji w obrębie wewnętrznej sieci intranet,

– zamieszczania artykułu lub jego opracowania w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie,

– wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej bez naruszania prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw majątkowych HGA Media sp. Z o.o


Cennik licencji na materiały redakcyjne HGA Media sp. Z o.o obowiązuje od 1.01.2009 roku.

Opłata licencyjna (okres publikacji min. miesiąc) za każdy artykuł (do 2,5 tys. znaków ze spacjami)/netto*: 200,00 zł

*Cena brutto 246 zł (w tym 23% VAT)

Opłata licencyjna za każdy artykuł (powyżej 2,5 tys. znaków ze spacjami)/netto*: 400,00 zł


*Cena brutto 492 zł (w tym 23% VAT)HGA Media sp. Z o.o zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny artykułu.W celu wykupienia licencji prosimy o kontakt: reklama@pikio.pl