Regulamin

 

  • Portal Lelum.pl działa na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie

    

 

  • Każdy korzystający z usług portalu Lelum.pl jest zobowiązany do przestrzegania tego regulaminu

    

 

  • przed rozpoczęciem korzystania z portalu Lelum.pl użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

    

 

  • Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu Lelum.pl użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

    

 

  • Użytkownik w rozumieniu niniejszego regulaminu to każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Lelum.pl

    

 

  • zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania w portalu Lelum.pl treści reklamowych,które stanowią integralną część portalu i prezentowanych w nim materiałów.

    

 

  • Wszelkie komentarze, uwagi i pytania związane z portalem Lelum.pl należy wysyłać na adres kontakt@lelum.pl

    

 

  • Bez uprzedniej zgody usługodawcy użytkownicy mogą korzystać z Portalu Lelum.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

    

 

  • Zamieszczając materiały w portalu Lelum.pl użytkownik oświadcza, że ów materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, tudzież posiada wszelkie uprawnienia jak również zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach portalu Lelum.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

    

 

  • Materiały w rozumieniu regulaminu Lelum.pl to wszelkiego rodzaju teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

    

 

  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu Lelum.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a przede wszystkim do:

    

 

  • a) niezamieszczania treści gloryfikujących radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną);

    

 

  • b) niezamieszczania treści powszechnie przyjętych za wulgarne

    

 

  • c) niezamieszczania treści powszechnie przyjętych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

    

 

  • d) niezamieszczania treści gloryfikujących zażywanie narkotyków bądź nielegalnych środków odurzających, a także zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

    

 

  • e) niezamieszczania treści pornograficznych;

    

 

  • f) nieobrażania innych użytkowników portalu, niepublikowania treści zawierających groźby karalne a także treści o charakterze bezprawnym

    

 

  • g) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

    

 

  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w  portalu Lelum.pl materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody ztego tytułu.

    

 

  • Podkreślamy że nie ponosimy odpowiedzialności za:

    

 

  • a) sposób, w jaki użytkownicy korzystają z portalu a także za wszelkie wynikłe z tego skutki

    

 

  • b) komentarze, a także materiały zamieszczane przez użytkowników portalu Lelum.pl

    

 

  • c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań użytkowników Lelum.pl niezgodnych z obowiązującym prawem a także postanowieniami regulaminu portalu Lelum.pl

    

 

  • d) informacje pobrane z Internetu, a w szczególności z portalu Lelum.pl tudzież za skutki ich wykorzystania przez użytkowników portalu Lelum.pl

    

 

  • e) nie odpowiadamy także za błędy w działaniu aplikacji udostępnionych użytkownikom przez portal Lelum.pl

    

 

  • f) podkreślamy także że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a przede wszystkim włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.

    

 

  • W przypadku korzystania z niektórych usług portalu Lelum.pl użytkownik może podać swoje dane osobowe ? podanie danych osobowych jest dobrowolne, atoli może być niezbędne do świadczenia usługi portalu Lelum.pl. Przetwarzanie przez Lelum.pl danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

    

 

  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili, informujemy także że po każdej zmianie będzie on publikowany w zmienionej formie na łamach serwisu wraz z wzmianką o dokonaniu zmian. Dalsze korzystanie przez użytkownika z usług portalu Lelum.pl po dokonaniu zmian oznacza ich akceptację. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na łamach serwisu Lelum.pl, to samo tyczy się regulaminu opublikowanego po dokonaniu zmian.

    

 

  • Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie Lelum.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.